อย่ามองข้าม ‘สิทธิทางเพศ’

อย่ามองข้าม ‘สิทธิทางเพศ’

อย่ามองข้าม ‘สิทธิทางเพศ’

อย่ามองข้าม ‘สิทธิทางเพศ’

เพศ

หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพที่กำหนดมนุษย์เป็นหญิงหรือชาย ในลักษณะทางชีวภาพไม่ได้พิเศษร่วมกัน ในขณะที่ก็มีบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแยกความแตกต่างเป็นมนุษย์เพศชายและหญิง ในการใช้งานทั่วไปในหลายภาษาเพศ มักจะใช้เพื่อ หมายถึง “กิจกรรมทางเพศ” แต่สำหรับวัตถุประสงค์ในบริบทของความสัมพันธ์ทางเพศและการอภิปรายสุขภาพทางเพศที่นิยามข้างต้นเป็นที่ต้องการ

 

กิจกรรมทางเพศ

ความหมายของกิจกรรมทางเพศในปัจจุบัน คือ

” … สภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ที่เป็นอยู่ในความสัมพันธ์ทางเพศ กิจกรรมทางเพศต้องใช้วิธีการเชิงบวกและเคารพต่อความสัมพันธ์ทางเพศและทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ของการมีประสบการณ์ทางเพศที่น่าพอใจและความปลอดภัยที่เป็นอิสระจากการข่มขู่การเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง สำหรับสิทธิทางเพศที่จะบรรลุและรักษาสิทธิทางเพศของทุกคนต้องเคารพการคุ้มครองและปฏิบัติตาม”
ความรู้สึกเรื่องเพศ

กิจกรรมทางเพศ เป็นลักษณะสำคัญของการเป็นมนุษย์ ตลอดทุกชีวิตบนโลกไซเบอร์ เพศ บทบาท รสนิยมทางเพศ ความสุข ความใกล้ชิด และการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่มีประสบการณ์ และแสดงออกทางความคิด จินตนาการ ความปรารถนา ความเชื่อทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม การปฏิบัติ บทบาท และความสัมพันธ์ ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเพศ มักมีเรื่องของจิตวิทยา สังคมเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม ทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ศาสนา และจิตวิญญาณ ปัจจัย หรือปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

สิทธิทางเพศ

การปฏิบัติตามสุขภาพทางเพศที่จะเชื่อมโยงกับขอบเขตที่สิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับ การคุ้มครองและปฏิบัติตาม สิทธิทางเพศสิทธิมนุษยชนโอบกอดบางอย่างที่ได้รับการยอมรับแล้วในเอกสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและภูมิภาคและเอกสารอื่นๆ และฉันทามติในกฎหมายของประเทศ

 

สิทธิสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศ มีดังต่อไปนี้

 

  • สิทธิที่จะเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
  • สิทธิที่จะเป็นอิสระจากการทรมานหรือการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีหรือการลงโทษ
  • สิทธิส่วนบุคคล
  • สิทธิที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ (รวมทั้งสุขภาพทางเพศ) และการรักษาความปลอดภัยทางสังคม
  • สิทธิที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวและเข้าสู่การแต่งงานด้วยความยินยอมฟรีและเต็มรูปแบบของคู่สมรสที่มีความประสงค์และความเท่าเทียมกันในและในการสลายตัวของการแต่งงาน
  • สิทธิในการตัดสินใจจำนวนและระยะห่างของเด็กที่หนึ่งของ
  • สิทธิในการข้อมูลเช่นเดียวกับการศึกษา
  • สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกและ
  • สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

 

สิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ก็เพื่อป้องป้องความเท่าเทียมทางเพศและสุขภาพทางเพศ ดังกล่าวเป็นการ สิทธิทางเพศ สิทธิทางเพศ ปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคน ที่จะตอบสนองและแสดงความสัมพันธ์ทางเพศของพวกเขาและเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรมทางเพศ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นและอยู่ในกรอบของการป้องกัน การเลือกปฏิบัติอย่างเหมาะสม

Share